การพนัน กับวิถีชีวิตคนชนบทในสมัยก่อนและคนในปัจจุบัน